Αναφορές ΦΠΑ αγορών

Εφόσον καταχωρείτε τα τιμολόγια αγορών σας στο σύστημα, το Simply υπολογίζει το ΦΠΑ των αγορών που ενημερώνει τα λογιστικά σας βιβλία και σε συνδυασμό με την προηγούμενη αναφορά (Βλ. ΦΠΑ πωλήσεων) μπορείτε να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα των οικονομικών σας υποχρεώσεων όσων αφορά στην απόδοση του ΦΠΑ.