Πληροφορίες τιμών

Στο μενού αυτό, ο χρήστης μπορεί να ορίσει την τιμή αγοράς, το ποσοστό κέρδους επί της τιμής αγοράς (markup), την τιμή πώλησης αλλά και την τιμή λιανικής του είδους. Ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, το σύστημα μπορεί να υπολογίζει το markup με βάση την τιμή πώλησης ή το αντίστροφο.

Πληροφορίες τιμών

Πληροφορίες τιμών

  1. Τιμή αγοράς
  2. Markup
  3. Τιμή πώλησης
  4. Λιανική με ΦΠΑΌσον αφορά την τιμή αγοράς, εξ’ ορισμού υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της τιμής μεσοσταθμικά (Η τιμή αγοράς διαμορφώνεται με βάση τις αγορές που πραγματοποιούνται). Εναλλακτικά, μπορούμε να θέσουμε μια στάνταρντ τιμή που δεν επηρεάζεται από τις αγορές, αρκεί να αποεπιλέξουμε το τικ που βρίσκεται δεξιά από την τιμή αγοράς.

Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Αποθήκευση” (βρίσκεται πάνω δεξιά) για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

Αποθήκευση και ολοκλήρωση διαδικασίας

Αποθήκευση και ολοκλήρωση διαδικασίας