Τύποι ειδών

Στο Simply POS, τα είδη χωρίζονται σε 3 τύπους:

  • Απλό προϊόν (προεπιλογή): Είδη που μετριούνται τεμαχιακά
  • Ζυγιζόμενο: Είδη τα οποία ζυγίζονται, ογκομετριούνται και γενικά δεν μετριούνται τεμαχιακά
  • Προϊόν με σειριακό αριθμό: Είδη που φέρουν σειριακό αριθμό (βλ. “Αποθήκη/serial numbers” )
Τύποι ειδών

Τύποι ειδών

Ανάλογα με τον τύπο είδους, το σύστημα εκτελεί διαφορετικές εργασίες. Π.χ., αν καταχωρήσουμε ένα ζυγιζόμενο είδος, η τιμή αγοράς/πώλησης υπολογίζεται ανά μονάδα μέτρησης (π.χ. κιλό/λίτρο κ.α.) και όχι τεμαχιακά. Επίσης, αν καταχωρήσουμε είδος με σειριακό αριθμό και κάνουμε εισαγωγή αγοράς (βλ. “Αποθήκη/Αγορές/Νέα αγορά”) είτε πώληση, το σύστημα θα μας παραπέμψει σε μια διαδικασία καταχώρησης/επιλογής σειριακών αριθμών.

ΥΓ: Για τα ζυγιζόμενα προϊόντα, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης barcode με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύστημα να μπορεί να υπολογίσει αυτόματα την τιμή με βάση τον γραμμωτό κώδικα/barcode που εκτυπώνεται από ζυγαριές που παρέχουν αυτόματη εκτύπωση ετικετών. (βλ. “Οδηγίες για δημιουργία ειδών που ζυγίζονται σε ζυγαριά ετικέτας” )